تبلیغات

پرداخت با موفقیت انجام نشد

.در صورتی که در هنگام خرید با خطایی مواجه شدید و مبلغی از حساب شما کسر شد و طی 72 ساعت آینده مبلغ کسر شده از طرف بانک مرجع به حساب شما برنگشت، به پشتیبانی سایت ایمیل دهید

ClashPlus.IR@gmail.com